Przewiń na dół

Polityka
prywatności

Czytaj więcej
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy prawa. Jednocześnie chcemy poinformować Ciebie o Twoich prawach, które będą Tobie przysługiwały w związku z nowymi przepisami.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane: „RODO”), informujemy, iż:

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  1. 1. Administratorem danych osobowych jest NORDIC LOGISTICS POLSKA spółka z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604801, NIP: 6832088830, REGON: 363846371, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz, adres poczty elektronicznej: biuro@nordiclogistics.pl, tel. + 48 531 836 047.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   • o zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych, przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych, w tym poprzez zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie,
   • o zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
   • godnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu działań marketingowych oraz dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.
  4. 4. Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego w celu ewentualnego zawarcia Umowy, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, wykonywania umów oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu biznesowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja działań marketingowych nie będą możliwe.
  6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.  do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku, gdy była wymagana, albo wniesienia sprzeciwu.
  7. Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą zamówiłeś. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi księgowe i podatkowe, prowadzące działalność kurierską i pocztową, pomoc prawną, usługi płatnicze, usługi z dziedziny ubezpieczeń, usługi informatyczne.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.
  9. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  10. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  11. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub Umowy, w tym możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.1
  12. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
  13. W związku ze świadczeniem usług możemy dokonywać profilowania2, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań i na wysyłaniu bądź wyświetlaniu profilowanych w ten sposób ofert lub reklam usług.
  14. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod wskazany w pkt 1 powyżej adres e-mail.

  1 jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy

  2 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  NORDIC LOGISTICS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Administrator Danych Osobowych

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z rekrutacją

  Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Twoje dane na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy prawa. Jednocześnie chcemy poinformować Ciebie o Twoich prawach, które będą Tobie przysługiwały w związku z nowymi przepisami:

  1. Administratorem danych osobowych jest NORDIC LOGISTICS POLSKA spółka z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604801, NIP: 6832088830, REGON: 363846371, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz, adres poczty elektronicznej: biuro@nordiclogistics.pl, tel. + 48 531 836 047.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
  4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)*. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż dwa lata od dnia wyrażenia zgody.
  9. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowych.
  11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  12. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
  13. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie przesłanej oferty.

  * RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  NORDIC LOGISTICS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Administrator Danych Osobowych

 • Pliki Cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Nordic Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000604801, NIP: 6832088830, REGON: 363846371, kapitał zakładowy 500 000,00 zł.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • umożliwienia prawidłowego wyświetlania strony internetowej i korzystania z wszystkich jej funkcjonalności;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu Użytkownika Serwisu.
  6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik ma jednak zawsze możliwość usunięcia tych plików w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
  7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika (np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, wyrażonych zgód itp.).;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
   • FIREFOX: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
   • OPERA: opera.com/pl/latest/security-and-privacy/;
   • INTERNET EXPLORER: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11;
   • CHROME: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.
  9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu wykorzystuje cookies podmiotów zewnętrznych w celu popularyzacji Serwisu oraz w celu analizy statystyk Serwisu, takie jak:
  11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 • Umowy

Zapraszamy na bezpłatną konsultację